ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Η ΜΑΡΚΑΤ Α.Τ.Ε., διοικείται από 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Δ. Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και την Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.. Η οργάνωση περιλαμβάνει δύο κύρια τμήματα:
α) Τμήμα Κατασκευών – Μελετών και
β) Τμήμα Οικονομικών και Διοίκησης.
Αυτά λειτουργούν ως εξής:

Το Τμήμα Κατασκευών – Μελετών, το οποίο οργανώνει, προγραμματίζει, παρακολουθεί και ελέγχει τα εργοτάξια που λειτουργούν ως αυτόνομες μονάδες, υπαγόμενες στην Διοίκηση, με διαδικασίες που προβλέπονται και εφαρμόζονται από τις μελέτες και ελέγχονται διαχειριστικά και αποτελεσματικά από το Οικονομικό Τμήμα και τους νομίμους εκπροσώπους της εταιρίας.
Ενσωματωμένα στο Τμήμα Κατασκευών λειτουργούν:

  • Το Τμήμα Συντήρησης Έργων, με μεγάλη εμπειρία στη συντήρηση σημαντικών κτιριακών έργων και άλλων.
  • Το Τμήμα Προγραμματισμού Έργων, καταρτίζει τα αναλυτικά προγράμματα, ανάλογα με τις συμβατικές υποχρεώσεις των έργων και ελέγχει την πρόοδο και την εξέλιξη αυτών, με βάση το εκάστοτε συμβατικό χρονοδιάγραμμα. Το ίδιο τμήμα βοηθά καί το τμήμα προμηθειών.

Το Τμήμα Οικονομικών και Διοίκησης, καταρτίζει τον Οικονομικό Προγραμματισμό της εταιρίας και σε συνεργασία με το τμήμα Κατασκευών και τη Διοίκηση, το διάγραμμα χρηματορροών, των εργοταξίων και ολόκληρης της εταιρίας. Το Οικονομικό Τμήμα έχει την μέριμνα των σχέσεων με Τράπεζες, Εφορίες, Οργανισμούς κ.λ.π.

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ