Εξοικονομώ 2023

Εξοικονομώ 2023

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα - Ωφελούμενοι του Προγράμματος

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα / επικαρπία / ψιλή κυριότητα) σε επιλέξιμη κατοικία.

Ειδικά για τις περιπτώσεις που κατά το έτος αναφοράς η κατοικία

α) ενοικιάζεται/διατίθεται για βραχυχρόνια μίσθωση,

β) είναι κενή, ή

γ) δεν υπήρχε εμπράγματο δικαίωμα επικαρπίας ή πλήρους κυριότητας και έχει αποκτηθεί πρόσφατα, δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνον ο πλήρης κύριος ή ο επικαρπωτής.

Εάν η κατοικία έχει αποκτηθεί μετά τις 31.12.2021 (πρόσφατη απόκτηση ακινήτου), θα ζητηθεί έγγραφη δέσμευση για την κύρια χρήση της κατοικίας.

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων δικαιούχων εμπράγματων δικαιωμάτων σε επιλέξιμη κατοικία, η αίτηση υποβάλλεται από έναν εκ των δικαιούχων που να έχει δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τα ανωτέρω, μετά από συναίνεση των υπολοίπων.

Επιλέξιμες Κατοικίες

Μονοκατοικία: Το ενιαίο κτήριο που περιλαμβάνει μία ιδιοκτησία, που διατάσσεται σε μία ή περισσότερες στάθμες, με κύρια χρήση κατοικίας. Στον ορισμότης μονοκατοικίας εμπίπτουν και οι περιπτώσεις κτηρίων μικτής χρήσης με χρήσεις άλλεςαπό κατοικία στη στάθμη του ισόγειου / ημιυπόγειου / ημιώροφου με ανεξάρτητηπρόσβαση (π.χ. καταστήματα, εργαστήρια κ.λπ. με είσοδο από το δρόμο).

Εκδίδεται ΠΕΑ α) για «Ολόκληρο Κτήριο» και χρήση «Μονοκατοικία» εάν πρόκειται για ολόκληρο το κτήριο ή

β) για «Κτηριακή μονάδα» και χρήση «Μονοκατοικία» εάν πρόκειται για το τμήμα του κτηρίου που αφορά στην μοναδική κατοικία του κτηρίου.

Διαμέρισμα: Κτηριακή μονάδα – ιδιοκτησία (κατοικία) εντός κτηρίου με χρήση πολυκατοικίας. Εκδίδεται ΠΕΑ για «Κτηριακή μονάδα» και χρήση «Πολυκατοικία» και αναγράφεται τίτλοςγια την κτηριακή μονάδα (π.χ. Διαμέρισμα Α1).

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

  • Υφίσταται νόμιμα
  • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα
  • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία
  • Έχει καταταγεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

Περιγραφή των επιλέξιμων παρεμβάσεων

1. Αντικατάσταση Κουφωμάτων

2. Τοποθέτηση / αναβάθμιση θερμομόνωσης

3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης / ψύξης

4. Σύστημα ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

5. Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας

Στην κατηγορία αυτή, είναι επιλέξιμη η εγκατάσταση έξυπνου συστήματος διαχείρισης(smart home), το οποίο συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας (υποκατηγορία 5.Α). Η παρέμβαση είναι επιλέξιμη μόνον όταν περιλαμβάνονται στην πρόταση ενεργειακήςαναβάθμισης και παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (κατηγορίες 1 έως 4).

Έξυπνα συστήματα διαχείρισης ηλεκτρικών φορτίων

Έξυπνα συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου και παρακολούθησης

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

1. ΚΩΔΙΚΟΥΣ TAXIS NET

2. Ε9 – Ε1 – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ (& ΣΥΓΚΥΡΙΩΝ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ)

3. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

4. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΚΑΤΟΨΗ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ

5. Υ.Δ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ (ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ)

6. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΕΗ ή ΑΛΛΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ

7. Υ.Δ (ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ)

8. ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

9.ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (Ν.3843/10–Ν.4178/13–Ν.4495/17)

10. Π.Ε.Α (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Σκοπός της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας (ΗΤΚ) είναι η αποτύπωση της υφισταμένης κατάστασης του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας, αντιστοίχως, και των αδειών τους, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταβολών τους, κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής τους.

Κατά την υποβολή της όταν ζητείται από το Πρόγραμμα, η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου (ΗΤΚ) θα πρέπει να διαθέτει το σχετικό Πιστοποιητικό Πληρότητας.

Επισημαίνεται ότι κατά την διαδικασία ελέγχου των υποβληθέντων αιτήσεων, η υποβολή στο Πρόγραμμα της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας θα απαιτηθεί μόνο στις υποβληθείσες αιτήσεις που είναι «Καταρχήν Επιλέξιμες» βάσει των αρχικών πινάκων κατάταξης ανά Περιφέρεια βάσει Προϋπολογισμού.

Κατά την υποβολή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας εφαρμόζεται έλεγχος ότι η επιφάνεια κυρίων χώρων της ΗΤΚ πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση από το μικρότερο μέγεθος μεταξύ της ωφέλιμης επιφάνειας Α’ ΠΕΑ και της επιφάνειας κυρίων χώρων βάσει εντύπου Ε9, με αποδεκτή απόκλιση μετρήσεων έως 2%.

Η διαδικασία έκδοσης και ενημέρωσης της ΗΤΚ διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με ευθύνη του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.)

TOP Μετάβαση στο περιεχόμενο